1. Trời đánh tránh miếng ăn, chỉ muốn ăn ngon mà trời sao làm khó thánh nhọ tới như vậy? 2. Dù là lỗi của dây