Dù thời trang là một vòng lặp mang tính tuần hoàn nhưng để kế thừa, nối tiếp và phát triển – bạn cần phải liên tục